Document del nomenament de Romeu Desplà

Nomenament de Romeu Desplà, Bonanat Descoll, 1357

Llegir més

Núm. d’inventari: 1647D

Nom d’objecte: document

Títol: nomenament de Romeu Desplà

Data de l’objecte: 1357

Autor: Bonanat Descoll

Tècnica i material: tinta sobre paper, manuscrit

Documents

Document de 1357, amb un segell en sec amb l’escut del conservador reial de les drassanes, “Oficii Conservatorii Darassanorum Aragorum 1357” que recull el nomenament de l’administrador i escrivà de les obres de les galeres de les Drassanes de Barcelona, Romeu Desplà, expedit per Bonanat Descoll, qui era en temps de Pere III el responsable de totes les Drassanes de la Corona d’Aragó.

El text diu: “En Bononat Descoll conservador de les Dreçanes del senyor Rey deça e della Mar. Al honrat en Romeu Despla ciutada de Barchinona. Salut. Dich vos e us man e us coman de part del senyor Rey que dementre al senyor Rey e a mi plaurà siats aministrador e scriva de les obres de galeas e daltres coses qe jo fare fer dins e fora la Draçana de Barchinona per lo senyor Rey per rahó de mon offici. Axí que vos puscats comprar fusta, clauo, stopes, armes, exarcies, maçaresos e tot altre forniment necesari a les dites galeas e pagar los preus de les dites coses. E encara fer paga a Mestres daxa, remolars, calafats, fusters e a totes altres persones lauorants e treballants en e per les dites coses. Manant de part del senyor Rey als Mestres maiors, ffusters, calafats e remolars de la dita Draçana e a tots altres sostsmeses a mon offici, que a vos obeesquen e facen ço que vos los manarets sobre les dites obres. Vos empero de la peccunia que rebbrets per raho de la dita aministracio siats tengut de retre e dar bo e leyal compte a mi e al racional de mon offici. Dada en Barchinona a XV dies de Març en lany de la natiuitat de nostre Senyor MCCCLVII.”