Treballa a l’MMB

Treballa MMB

Pere de Prada i Arana

D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

 

Excepcionalment, quan en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, no resulti possible comptar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci, l’Administració de la Generalitat podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici d’aquestes funcions.

Convocatòries de personal