Xarxes de cooperació

Una de les estratègies clau del Museu Marítim de Barcelona és el treball en cooperació, el qual permet realitzar projectes amb altres entitats, amb la voluntat de trobar sinergies i optimitzar recursos per salvaguardar, estudiar i difondre millor el patrimoni i la cultura marítims.

 

El Museu, amb aquest principi de col·laboració basat en l’intercanvi i enriquiment de coneixement, cerca activament l’establiment de lligams amb altres entitats, bé amb la creació de noves estructures, amb el seu lideratge, o amb la seva participació en noves xarxes, associacions, afiliacions o projectes.

La Mar de Museus. Xarxa de Museus Marítims de Parla Catalana

patrimoni marítim MMB

Pere de Prada i Arana

La Mar de Museus. Xarxa de Museus Marítims de Parla Catalana aplega setze museus i entitats que treballen en el camp de la gestió del patrimoni i la cultura marítims als diversos territoris costaners de parla catalana.

Des de l’any 1998, amb la creació de l’associació La Mar de Museus, els seus museus membres han compartit la voluntat d’interpretar i difondre el món marítim, a través de la recerca, les seves col·leccions, les seves exposicions i activitats relacionades.

Després de tants anys de treball col·laboratiu, liderat pel Museu Marítim de Barcelona, els museus i les entitats patrimonials han esdevingut un referent de la temàtica marítima. A diferents poblacions del litoral, cada museu deixa la seva empremta i construeix amb la comunitat el saber sobre el present, el passat i el futur d’un llegat marítim proper.

La Mar de Museus representa moltes singularitats, plenes de riquesa i diversitat. Tots els museus tenen una mateixa voluntat: la de salvaguardar i destacar el patrimoni marítim.

Què fem?

Establir sinergies entre diferents museus per tal de difondre millor el nostre patrimoni marítim arreu dels territoris costaners de parla catalana.

Fomentar la millora de la gestió de col·leccions marítimes.

Promoure la formació per millorar les competències dels professionals dels museus.

Crear productes de difusió per sensibilitzar la població sobre el patrimoni únic de cada museu.

Concebre accions per compartir experiències i establir vincles de diàleg constant entre els museus i professionals vinculats amb el món del mar.

Més informació

Associació de Museus Marítims de la Mediterrània (AMMM)

patrimoni marítim MMB

Pere de Prada i Arana

L’any 1998 el Museu Marítim de Barcelona va impulsar la creació de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània (AMMM), una entitat amb personalitat jurídica pròpia. L’AMMM aplega museus marítims, institucions i entitats gestores de patrimoni cultural marítim que desenvolupen la seva actuació en la conca mediterrània.

L’Associació, que té la seu al Museu Marítim, s’organitza de manera assembleària i orienta les seves accions en base als principis de responsabilitat social, igualtat, solidaritat, cooperació, mobilitat i de participació.

L’AMMM celebra anualment fòrums de patrimoni marítim organitzats a diferents països pels museus que formen l’associació, amb la voluntat d’intercanviar i debatre sobre el progrés de la gestió i salvaguarda del patrimonial i cultural a la Mediterrània.

L’AMMM treballa en cooperació amb els altres museus amb l’objectiu de:
Garantir la preservació de la història i la cultura marítimes i que la seva interpretació es faci seguint els estàndards professionals de qualitat.
Millorar els estàndards professionals i promoure la recerca sobre el patrimoni marítim i el patrimoni històric.
Vetllar per la salvaguarda del patrimoni marítim material i immaterial.
Impulsar la cooperació entre institucions en els camps de la recerca, publicacions, exhibicions, conservació i sensibilització social.
Promoure legislació que afavoreixi la salvaguarda d’aquest patrimoni.
Promoure la difusió dels museus membres i les seves accions, programes i activitats relatius a la salvaguarda del patrimoni i la cultura marítims.
L’AMMM treballarà també per complir amb els objectius de l’International Congress of Maritime Museums, l’International Congress of Museums, concretament la secció de museus regionals de la qual n’és membre, i de la UNESCO.

Llegir més

Asociación de Museos y Centros de Patrimonio Cultural Marítimo de España

L’Asociación de Museos y Centros de Patrimonio Cultural Marítimo de España és una iniciativa que neix el 2008 amb la voluntat d’aglutinar el major nombre possible d’institucions que difonguin i salvaguardin el patrimoni cultural marítim al territori espanyol. Té l’objectiu de protegir, preservar, documentar, investigar, fer créixer i, especialment, difondre aquest patrimoni en totes les seves vessants: arqueològica, etnogràfica, marítima i documental.

patrimoni marítim MMB

Pere de Prada i Arana

Xarxa de Drassanes Històriques de la Mediterrània

patrimoni marítim MMB

Pere de Prada i Arana

El Museu Marítim de Barcelona va endegar la iniciativa de constituir una xarxa europea amb la voluntat d’esdevenir una plataforma internacional per analitzar i millorar la gestió de les drassanes històriques de la conca mediterrània i intentar promoure l’ús cultural de tots aquests equipaments patrimonials.

Des de l’any 2008 els gestors de les drassanes de Sevilla, València, Barcelona, Chania, Gènova, Gouvia, Hvar, Nàpols, La Valetta, Palermo, Pisa, Toulon, Alger i Venècia organitzen trobades per tal de treballar conjuntament en la promoció d’accions d’estudi, difusió i conservació d’aquesta tipologia d’edificis històrics.

International Congress of Maritime Museums

L’International Congress of Maritime Museums (ICMM) és una associació de museus, associacions i professionals que treballen en el camp de la preservació del patrimoni marítim. L’Associació promou les relacions internacionals, la cooperació entre els seus membres i el respecte i comprensió entre ells. L’ICMM, constituïda des de fa més de setanta anys, és membre de l’International Council of Museums (ICOM).

L’ICMM organitza trobades arreu del món de forma regular, creant així una sòlida xarxa de museus i professionals. L’Associació intenta ser un punt de contacte i suport professional per als museus, oferint assessorament tècnic sobre preservació d’embarcacions, oportunitats d’intercanvi entre els professionals dels museus i, en general, col·laborant en projectes de preservació de patrimoni marítim.

Llegir més
patrimoni marítim MMB

Pere de Prada i Arana

International Council of Museums (ICOM)

patrimoni marítim MMB

Pere de Prada i Arana

L’International Council of Museums vetlla per la conservació i difusió de museus i els representa davant de les institucions que s’ocupen de la seva gestió tant a escala nacional com internacional. Analitza i difon els principis, tècniques i polítiques de salvaguarda, conservació, protecció i valorització dels museus.

L’ICOM coopera amb la UNESCO, l’ICONMOS i l’ICCROM i altres institucions internacionals en la defensa dels mateixos interessos. També fomenta l’adopció de recomanacions internacionals i nacionals a partir de les conclusions dels grups de treball nacionals. El Museu Marítim de Barcelona n’és membre.

Llegir més

European Maritime Heritage

L’European Maritime Heritage (EMH) és una associació que engloba gestors de diversos estats de la Unió Europea implicats en la preservació del patrimoni marítim flotant, siguin vaixells operatius o no. Els membres de l’Associació són propietaris individuals, museus marítims i altres entitats interessades en aquest sector.

El principal interès de l’Associació són els vaixells històrics en actiu, és a dir, que naveguen. Les accions que l’EMH desenvolupa estan sempre relacionades amb activar estudis que ajudin a resoldre els problemes generals que pateixen les embarcacions històriques arreu d’Europa i concentra els seus esforços en incidir en les directrius legislatives marcades per la Unió Europea.

El Museu Marítim de Barcelona és un museu de referència per l’EMH en matèria d’embarcacions històriques flotants a Espanya i a la Mediterrània.

Llegir més
patrimoni marítim

Pere de Prada i Arana

Mediterranean Maritime History Network

patrimoni marítim MMB

Pere de Prada i Arana

L’any 2000 un grup d’historiadors i investigadors sobre història marítima de la Mediterrània va decidir agrupar-se per tal de compartir coneixement i optimitzar esforços. Un any després es constituïa la Xarxa amb la presència de participants de França, Itàlia, Malta, Grècia, Tunísia, Israel i Espanya, entre altres.

El principal objectiu de la MMHN és actuar com a punt de referència per a l’intercanvi d’informació sobre la recerca que es du a terme relativa a la història marítima mediterrània, concretament del període que transcorre entre el segle XIII i el segle XX.

El Museu Marítim de Barcelona es va integrar a la Xarxa i ha esdevingut la referència per a l’Espanya mediterrània i fins i tot per a tot l’Estat, amb l’objectiu que historiadors del nostre país s’incorporin a aquest projecte en la mateixa proporció que els d’altres indrets.