Perfil del contractant

Perfil contractant

Pere de Prada i Arana

 

En aquest apartat Perfil del Contractant, s’informa sobre les noves licitacions i adjudicacions dels expedients de contractació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

 

S’informa que, en relació als procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona té encarregada la gestió de tot el que fa referència a la Mesa de Contractació, al Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona, C/ Londres, 55, 5a planta, 08036 de Barcelona, per acord de la Comissió Executiva de 25.2.2003, ratificat pel Consell General de 22.4.2003.

 

D’acord amb la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona fa pública la informació sobre la contractació referida als procediments negociats, oberts així com sobre les contractacions menors (amb caràcter trimestral). També es publiquen les dades estadístiques sobre el percentatge en volum de contractes adjudicats d’acord amb el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

Contractació pública