Factura electrònica

El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona ha implementat el punt general d’entrada de factures electròniques de proveïdors a través del servei d’e.FACT del Consorci AOC.

 

Des del 15 de gener de 2015, els proveïdors que són societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, unions temporals d’empresa i la resta d’entitats definides a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l’obligació de presentar les factures electròniques al punt general d’entrada habilitat a l’efecte. La resta d’empreses que operen amb l’MMB també poden fer ús d’aquesta modalitat de forma voluntària.

 

Teniu a la vostra disposició el Manual d’usuaris de la bústia de lliurament e.Fact.

 

Podeu fer-nos arribar les vostres factures electròniques les 24 hores del dia, cada de l’any a través de l’enllaç eFactura MMB.

Bústia de factures electròniques