La integració dels recursos d’informació (RIM)

El RIM és una plataforma tecnològica suportada per Medium SPA que integra, dona accés a la consulta i visibilitza les col·leccions, els fons arxivístics i els documents bibliogràfics del Museu des d’un únic punt d’entrada. Si haguéssim de definir el RIM amb dues paraules clau, aquestes serien integració i difusió.

El RIM va néixer per donar resposta a dos dels principals objectius del projecte de Gestió de la Informació del Museu (GIM): integrar els recursos d’informació corporatius i donar suport tecnològic al sistema de gestió de la informació de l’MMB.

A través del RIM connectem dades produïdes pel Museu i hostatjades en aplicacions aïllades del sistema de gestió corporatiu i les relacionem, per una banda, amb els documents associats (expedients) i, per una altra, amb dades complementàries produïdes per aplicacions de tercers.
El resultat és una plataforma d’accés únic a la consulta dels recursos d’informació que genera i gestiona l’MMB.

La implementació del RIM al Museu Marítim de Barcelona ha tingut impactes importants en la gestió de la informació del Museu:
1. Definició i consecució d’un model de dades que permet la incorporació de qualsevol recurs d’informació del Museu al RIM.
2. Un punt únic de consulta de tots els recursos d’informació del sistema: registres de la col·lecció (objectes, fotografies, cartografia) i registres d’arxiu (fons MMB i arxius públics i privats), accessible per a tots els usuaris del Museu i, a curt termini, per als usuaris externs.
3. Una consulta integral que relaciona els registres resultants amb els expedients, documents i objectes digitals residents en el gestor documental Alfresco.
4. La gestió de l’Arxiu i dels registres arxivístics mitjançant una eina de gestió integrada amb la resta de recursos d’informació del Museu i que permet tant l’administració de les metadades dels documents com la gestió i administració del mapa documental.