Documento del nombramiento de Romeu Desplà

Nombramiento de Romeu Desplà, Bonanat Descoll, 1357

Leer más

Núm. inventario: 1647D

Nombre del objeto: documento

Título: nombramiento de Romeu Desplà

Fecha del objeto: 1357

Autor: Bonanat Descoll

Técnica y material: tinta sobre papel, manuscrito

Documentos

Documento de 1357, con sello en seco con el escudo del conservador real de las atarazanas, “Oficii Conservatorii Darassanorum Aragorum 1357”, que recoge el nombramiento del administrador y escribano de las obras de las galeras de las Atarazanas de Barcelona, Romeu Desplà, expedido por Bonanat Descoll, quien era en tiempos del rey Pere III el responsable de todas las Atarazanas de la Corona de Aragón.

El texto dice: “En Bononat Descoll conservador de les Dreçanes del senyor Rey deça e della Mar. Al honrat en Romeu Despla ciutada de Barchinona. Salut. Dich vos e us man e us coman de part del senyor Rey que dementre al senyor Rey e a mi plaurà siats aministrador e scriva de les obres de galeas e daltres coses qe jo fare fer dins e fora la Draçana de Barchinona per lo senyor Rey per rahó de mon offici. Axí que vos puscats comprar madera, clauo, stopes, armes, exarcies, maçaresos e tot altre forniment necesari a les dites galeas e pagar los preus de les dites coses. E encara fer paga a Mestres daxa, remolars, calafats, fusters e a totes altres persones lauorants e treballants en e per les dites coses. Manant de part del senyor Rey als Mestres maiors, ffusters, calafats e remolars de la dita Draçana e a tots altres sostsmeses a mon offici, que a vos obeesquen e facen ço que vos los manarets sobre les dites obres. Vos empero de la peccunia que rebbrets per raho de la dita aministracio siats tengut de retre e dar bo e leyal compte a mi e al racional de mon offici. Dada en Barchinona a XV dies de Març en lany de la natiuitat de nostre Senyor MCCCLVII.”