Restauració d’un àlbum de fotografies sobre el naufragi del vapor Teide

 • Foto de mar
 • 20.06.2022

Introducció

L’MMB conserva un àlbum de fotografies amb pàgines autoadhesives o magnètiques que conté setze fotografies. Les quinze primeres són un registre gràfic sobre el del vapor Teide, de la Cia Trasmediterránea, a Punta Oscura, al sud-oest de l’illa de Fernando Poo (Guinea Equatorial). El naufragi va passar el 7 de juny de 1932 durant el viatge de San Carlos a Bata, resultant la pèrdua del vaixell.

La imatge de l’última pàgina de l’àlbum correspon a un vapor desconegut incendiant-se, la qual se’n desconeix la relació que podria tenir amb el naufragi del vapor Teide. Al revers d’aquesta fotografia, la 88948F_16, hi apareix estampada la següent inscripció en forma de data, probablement de quan es deuria elaborar la còpia fotogràfica: 31 JUL 1920.

Pàgina 3 de l’àlbum amb la protecció aixecada

La donació d’aquest àlbum la realitza, l’any 2017, Esperanza Ariño Rodríguez, filla del primer radiotelegrafista del vapor Teide, Eduardo Ariño Palacios. La documentació que fa referència als fets durant el moment del naufragi i el rescat van quedar registrats en un diari de navegació, el qual Laureano García (investigador expert en la Cia Trasmediterránea) es va encarregar de transcriure, documentar i fer-lo accessible al seu portal Blog.

Inicialment es va creure que podria tractar-se d’un àlbum reutilitzat, ja que hi ha pàgines on s’observen restes de material cel·lulòsic pertanyent al suport primari d’altres objectes fotogràfics, i també del relleu o la marca que han deixat al material cobrent. Més endavant, durant el desmuntatge de les fotografies, s’ha vist que no seria així, ja que a la resta de pàgines no semblava que hi haguessin d’altres anteriorment.

Visioneu l’àlbum aquí.

Amb la finalitat d’aconseguir documentar el contingut i el succés que apareix a les imatges, s’ha contactat amb la persona que té més coneixements en relació a l’embarrancament del vapor Teide, Laureano García. Després d’haver comentat i contrastat la seva informació amb la que presentava la disposició de les fotografies a l’àlbum, es proposa la següent reorganització dels fets amb aquest ordre:

Documentació de l’àlbum i les fotografies

Les tapes de l’àlbum estan fetes d’un material que dota d’una estructura rígida i recoberta d’un altre material d’aparença sintètica, que a la zona interna es presenta amb un acabat llis i a l’externa rugós. A la cantonada superior dreta de l’anvers de l’àlbum hi una tipografia impresa d’un to daurat amb relleu intern amb la inscripció “album photos”. Al llom apareix una inscripció feta a mà amb llapis on s’hi llegeix “Antigua de papa”. Conté una zona metàl·lica que queda subjectada al llom de l’interior a l’exterior, té dues anelles que s’obren en direcció horitzontal.

Inscripció amb llapis al llom de l’àlbum fotogràfic

S’ha realitzat un registre fotogràfic amb el microscopi electrònic de superfície de la marca Ecoline by Motic a 50x, ja que aquest augment era el més baix possible. S’ha procurat que la presa d’imatges seguís un ordre sistemàtic, tant per a la caracterització dels propis materials constitutius com també de les degradacions. De manera que les zones fotografiades han estat les següents:

 • Àlbum: tapa interior, tapa exterior, llom interior, llom exterior i anelles.
 • Pàgines: zona perforació, franja anella, suport amb adhesiu i material de protecció.
 • Fotografies: zona 3 tons (blanc, to mig i negre) i una zona amb una degradació característica.

El material constitutiu del suport secundari és cel·lulòsic de fabricació industrial amb franges horitzontals d’un adhesiu (no identificat, envellit i acidificat), annexades a un material transparent sintètic d’una tonalitat blava que proporciona protecció i alhora subjecció de les fotografies per adhesió amb el suport.

Cada pàgina te dues perforacions circulars situades a una franja lateral, les quals en permeten la col·locació a les anelles. Al lateral inferior de les pàgines hi ha una segona perforació del material amb forma de semicercle, segurament la seva funció seria la de facilitar l’aixecament del plàstic.

Perforació amb forma de semicercle situada a la franja inferior propera al llom de cada pàgina

El material constitutiu del suport primari és cel·lulòsic de fabricació industrial, de fibra i en el cas de dues de les 15 fotografies de l’embarrancament, s’identifica la marca del paper Agfa Lupex. Convindria parlar de dos, o inclús 3 tipus diferents de suport primari, ja que les fotografies amb un to grogós pertanyen a un paper Agfa Lupex, les d’un to més neutre a una altra marca desconeguda i la última fotografia a un tipus de paper de fibra d’un gramatge lleugerament superior.

Vista superior de la primera pàgina de l’àlbum sense la cobertura sintètica

El procediment fotogràfic utilitzat a les 16 còpies positives en blanc i negre probablement sigui el mateix per a totes, podrien ser fotografies amb emulsió de gelatina (gelatinobromur) i plata revelades per contacte directe amb el negatiu, procediment anomenat també POP (Printing-Out Paper). Tenen un acabat entre mat i brillant, i si s’observen a 50x es veu clarament la presència d’una capa de sulfat de bari i gelatina. El negatiu d’on possiblement prové la imatge podria ser d’una tira de negatius de 6 x 9 cm de nitrat o acetat de cel·lulosa.

Dins el grup de les 15 primeres imatges s’aprecia una clara diferència visual entre les número 88948F_1 i 88948F_9 respecte a la resta, aquestes tenen un to més càlid en comparació a les 13 restants d’un negre grisós més neutre. Una segona diferència rau en el tall a sang de les dues imatges més càlides, la resta tenen un marc perimetral o veladura típica deguda a la sobreexposició de l’emulsió sense imatge. També s’identifica una lleugera diferència del tipus de paper emprat i el fet que aparegui la marca al revers de les dues amb aparença diferent.

Taula que reuneix l’agrupació de camps amb documentació tècnica més destacable de cada fotografia

La diferència de tonalitat podria deure’s a un mal processat durant el revelatge de les còpies, que les hagin pres persones amb diferent càmera i material, o bé, a la utilització d’un paper diferent que per tant ha patit un altre tipus d’envelliment. En general, aquest conjunt d’imatges han quedat desenfocades, mogudes i sobre exposades o mal processades durant la captura o el revelat.

La última fotografia de l’àlbum podria haver-la fet una persona amb un nivell més alt de coneixements de fotografia, podria tractar-se d’una fotografia de premsa ja que la finalitat de la imatge sembla ser la de documentar el succés. D’aquesta en destaquen la qualitat tècnica, el format de presentació i la nitidesa de la imatge, que denota la probabilitat que el negatiu fos de vidre. Les degradacions que presenta aquesta imatge es podrien atribuir a un excés de manipulació. Es localitzen sobretot a les quatre cantonades i a la fragilitat dimensional del conjunt.

Fotografia 88948F_16 situada originalment a l’últma pàgina de l’àlbum

Estat de conservació i intervenció d’un àlbum amb pàgines autoadhesives

L’estat de conservació de l’àlbum és bo malgrat presentar degradacions pròpies de l’envelliment del material constitutiu. S’observa embrutiment superficial i impregnat generalitzat, i a l’interior del llom i al perímetre de l’interior de les tapes amb més quantitat. Les anelles que subjecten les pàgines i l’estructura metàl·lica es troben lleugerament oxidades, i l’òxid ha començat a afectar el material de recobriment de les tapes. Les pàgines presenten un to groguenc degut a l’envelliment del material cel·lulòsic, i s’identifiquen taques grogues amb nucli marronós. També presenten embrutiment superficial i del material sintètic que cobreix les fotografies, el qual sembla haver envellit.

Embrutiment superficial i adherit als diferents materials constitutius de l’àlbum fotogràfic

Les 15 fotografies relatives a l’embarrancament del Teide tenen embrutiment superficial a l’anvers i restes de les franges d’adhesiu envellit provinent de les pàgines de l’àlbum. A les zones, sobretot perimetrals, on hi ha acumulada més quantitat d’emulsió, presenten mirall de plata. Gairebé totes les fotografies han perdut emulsió pels marges o a alguna de les quatre cantonades, en alguns casos també hi ha hagut pèrdua de les fibres del suport primari. D’altes, en canvi, tenen petites parts d’emulsió despresa a parts de l’interior de la imatge. En alguns casos s’observa abrasió de la capa d’acabat de l’emulsió, i també, que l’emulsió ha patit algun tipus de desplaçament degut a la incidència de la humitat o un material líquid. Quasi totes les fotografies estan lleugerament balcades. A alguna fotografia s’han identificat taques a l’emulsió d’una tonalitat grogosa, i també, restes d’empremtes dactilars i de brutícia que han quedat marcades a la imatge, probablement degudes a una mala manipulació durant el revelat.

Desmuntatge mecànicament de les fotografies de l’àlbum amb espàtula metàl·lica

La fotografia 88948F_16, presenta les mateixes degradacions descrites anteriorment, i a més a més, doblecs, estrips, clivellament i fragilitat estructural.

Intervenció de restauració de les fotografies de la 88948F_1 a 88948F_15

Es procedeix a retirar les fotografies de les pàgines de l’àlbum. Per fer-ho, se segueix aquesta metodologia fruit d’una recerca bibliogràfica per internet sobre com fer aquest tipus d’intervenció. El tractament que finalment s’ha decidit emprar ha estat el següent:

 1. Buscar la punta o la cantonada més despresa de la pàgina.
 2. Passar l’espàtula del perímetre a l’interior, si és possible.
 3. Fer moviments horitzontals aprofitant el sentit còncau de l’espàtula.
 4. Treballar amb llum rasant per localitzar el pas de l’espàtula en tot moment.
 5. Anar observant periòdicament el revers, comprovar que tot vagi bé.
 6. Tenir molta cura amb els estrips perimetrals i pèrdues d’emulsió ja existents.
Balcament generat naturalment degut a l’estat actual de conservació de la fotografia desmuntada

El resultat del desmuntatge és el següent:

 • Ha sortit passant l’espàtula metàl·lica sola: 88948F_1, 88948F_11 i 88948F_16.
 • Ha sortit passant l’espàtula metàl·lica sense insistir: 88948F_2, 88948F_8 i 88948F_9.
 • Ha sortit passant l’espàtula metàl·lica insistint: 88948F_3, 88948F_4, 88948F_5, 88948F_6, 88948F_7, 88948F_10, 88948F_12, 88948F_13, 88948F_14 i 88948F_15.
Neteja mecànica amb goma Crepe de les restes de l’adhesiu provinent de les pàgines de l’àlbum

Una vegada s’han retirat totes les fotografies es procedeix a la neteja mecànica en sec del revers del suport primari amb goma Crepe per retirar les restes d’adhesiu envellit adherit al paper fotogràfic. Per retirar les restes de goma amb brutícia adherida s’ha aspirat amb un aspirador. Per últim, s’ha passat la pera d’aire per retirar l’embrutiment superficial de l’emulsió, s’ha escrit el número de registre de cada fotografia a la cantonada superior dreta del revers amb llapis i s’ha col·locat a dins d’una funda de paper amb ph neutre sense reserva alcalina.

Intervenció de la fotografia 88948F_16

 • Neteja mecànica en sec de l’embrutiment superficial amb pera d’aire i amb goma d’esborrar pel revers. Consolidació de fins a set estrips pel revers amb paper japonès de gramatge baix i Tylose al 5% en aigua destil·lada. S’ha retirat la humitat aportada i aplanat els punts on s’ha consolidat la fotografia per retornar-li l’estabilitat dimensional al suport.
Consolidació dels estrips de la fotografia 88948F_16 i aplanat per pes de les zones intervingudes

S’ha realitzat una neteja mecànica amb pera d’aire de l’embrutiment superficial de l’emulsió de les 16 fotografies. Les tapes de l’àlbum i les pàgines s’han netejat mecànicament per aspiració i químicament a través d’hisops amb solució hidroalcohòlica (70:30), les anelles només s’han aspirat superficialment.

Neteja amb hisops i solució hidroalcohòlica de l’interior de les tapes de l’àlbum

Utillatge específic i marques de materials emprats:

 • Micròmetre Palmer Micrométrico Digital 0-25mm/0-1 “0.001/0.0001” (codi: 5900602).
 • Goma d’espuma (referència proveïdor Stem: 961-7000).
 • Aspirador Museum Vac® amb filtre de cartutx HEPA d’un sol ús.
 • Paper barrera Heritage Archival Photokraft White® de 90 g.

Proposta d’emmagatzematge i exposició

S’ha elaborat una caixa de conservació a mida amb cartró amb ph neutre sense reserva alcalina per a l’àlbum amb les pàgines sense les fotografies. S’ha adjuntat una camisa de paper barrera amb impressions de les pàgines de l’àlbum amb les fotografies per referenciar-ne la seva ubicació original.

Les fotografies de la 88948F_1 a la 88948F_15 s’han col·locat a dins de fundes de paper estandarditzades amb ph neutre i sense reserva alcalina. En canvi, la 88948F_16, s’ha decidit fixar a un suport secundari de la mateixa mida de les pàgines de l’àlbum a un suport cel·lulòsic d’alt gramatge, quatre cantoneres de conservació de Mylar i a dins d’una camisa de paper barrera a mida.

Inscripció amb llapis del número de registre de cada fotografia a la cantonada inferior dreta del revers

El desmuntatge de les fotografies de l’àlbum comporta una descontextualització d’aquestes respecte la seva localització i discurs originals. Des del primer moment abans de la intervenció s’ha pensat quines opcions podrien resoldre el fet que es volgués exposar en un moment futur a dins l’àlbum original. Per aquest motiu, s’han imprès les imatges respectant l’ordre de les fotografies a dins l’àlbum i s’han adjuntat a dins de la caixa de conservació juntament amb l’objecte.

Caixa de conservació feta a mida per emmagatzemar l’àlbum a la sala de reserva del museu

Es proposen dues opcions expositives per si es donés el cas que l’àlbum hagués de formar part d’una exposició al propi Museu Marítim, o bé, en un altre espai cultural. Una primera idea seria realitzar facsímils de les 16 còpies positives i col·locar-les de la mateixa manera a cada pàgina. Una segona opció seria generar una impressió de cada pàgina mantenint les mateixes característiques materials a partir de la imatge de la digitalització. D’aquesta manera, en ambdues opcions, s’evitaria la manipulació de les fotografies, el contacte d’aquestes amb el material àcid de l’àlbum i l’acumulació de luxs. Si es volguessin exposar les fotografies originals caldria utilitzar un altre suport, a poder ser de material de conservació que hagi passat el PAT.

Fotografia 88948F_16 fixada sobre un suport secundari i protegida amb una camisa a mida

Accès online a l’àlbum: https://www.mmb.cat/catalegs/naufragi-del-vapor-teide-de-la-trasmediterranea-5/

Mar Seras Selva. Conservadora-Restauradora de Patrimoni Fotogràfic

Bibliografia consultada

Tractaments similars en àlbums autoadhesius o magnètics:

https://aata.getty.edu/primo-explore/fulldisplay/GETTY_AATA141652/AATA

https://www.artcons.udel.edu/about-us/laboratories-and-specializations/scientfic-analysis#section6

https://www.greelane.com/es/humanidades/historia-y-cultura/safely-removing-photos-magnetic-sticky-albums-1422292/

https://encuadernacionalpoder.blogspot.com/2018/06/album-scrapbook-fotografias.html

https://www.girona.cat/sgdap/docs/h476pb1c-diaz-blasi-text.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_fotogr%C3%A1fico

Documentació de l’embarrancament:

https://www.trasmeships.es/los-buques/teide/

Material de restauració i de guarda:

https://tienda.arteymemoria.com/ca/neteja/34-goma-crepe-rubber.html

https://tienda.arteymemoria.com/ca/caixes/41-caixa-drop-spine-per-a-fotografia.html

Links relacionats amb l’article:

https://www.mmb.cat/colleccions/fotografia/

https://www.mmb.cat/fons-i-colleccions/colleccions-fotografiques/

https://www.mmb.cat/catalegs/arxiu-fotografic/

http://miralldeplata.com/inici/

http://arxiufotograficmmb.blogspot.com/2014/12/restauracio-dun-album-de-fotografies.html

http://arxiufotograficmmb.blogspot.com/2012/07/proces-de-restauracio-de-lalbum-de.html

http://arxiufotograficmmb.blogspot.com/2012/07/neteja-de-lalbum-de-fotografies-del.html

 • segueix-nos

 • web mmb

 • subscriu-te!

  al butlletí