Revista Drassana. Normes de presentació d’articles

 • Recerca
 • 13.10.2014
La revista Drassana ( ISSN: 0214-2279) es publica amb una periodicitat anual. Les normes per sotmetre originals a la consideració del conserll de redacció són les següents:

 • Els originals han de ser tramesos electrònicament al correu garciade@mmb.cat.
 • Els articles han de ser aportacions originals e inèdites.
 • En el cas de requerir permisos de drets de autor, el autor se es fa responsable de sol·licitar aquests permisos.
 • Els gràfics i fotografies cal enviar-los electrònicament en format jpeg. Els gràfics i fotografies han d’anar acompanyats de la citació de la procedència. Sitenen copyright, aquesta responsabilitat recau sobre l’autor.
 • Els articles proposats per a la seva publicació poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès o italià. La extensió màxima del text és aproximadament 5000 paraules ó 40.000 caràcters (espais inclosos). El cos i estil  tipogràfic es 12 p., Times New Roman i el paràgraf doble espai.
 • Cada article ha d’anar acompanyat d’un resum en angles de 100 – 150 paraules.
 • Les notes han d’anar numerades consecutivament, al final del text, i també la bibliografia i referències han d’anar al final del text.
 • Els noms de vaixells han d’anar en cursiva (p.e. vapor Ciudad de Barcelona).
Es recomana seguir el sistema de notació simplificada d’Humanitats. Els següents exemples poden ser útils.

1)      Fons d’arxiu:
L’ordre general és: arxiu, col·lecció, número de referència, data.
Primera cita:
*Arxius municipals d’Amsterdam (MAA), Arxius Notarials, 63/63, 25 de novembre de 1593.
Cites següents:
* MAA, Arxius Notarials, 63/63, 25 de novembre de 1593.

2)      Llibres
La primera cita requereix lloc i data de publicació, però no el nom de l’editor. No utilitzeu p. o pp.
Primera cita:
*Chester G. Starr, La Influenciadel Poder Naval en China (Cambridge, 1989), 144.
Cites següents:
*Starr, La Influencia, 155.

3)      Capítols de llibres o Altres parts de llibres
La primera cita requereix lloc i data de publicació, però no el nom de l’editor. No utilitzeu p. o pp.
Primera cita:
* David M. Williams, “Una bibliografia selecta d’estudis publicats entre 1953 i 1969,” en Judith Blow Williams, Historia comercial britànica 1750-1850 (Oxford 1972), 461-487.
Cites següents:
* Williams, “Una bibliografia selecta”, 475.

4)      Articles en revistes
Cal utilitzar números romans per al volum de la revista. No utilitzeu p. o pp.
Primera cita:
* John McDonald i Ralph Shlomowitz, “El Cost of Shipping de Presos de Transport a Austràlia”, International Journal of  Història Marítima, II, Núm. 2 (Desembre de 1990), 4-26.
Cites següents:
* McDonald i Shlomowitz, “El Cost of shipping”, 5.

5)      Premsa
El nom ha de reproduir exactament la capçalera del diari o revista. Si la ciutat no forma part de la capçalera, es posarà entre parèntesi. No cal consignar pàgina o columna.
* La Vanguardia (Barcelona), 23 de juliol de 1904

Les proves en pdf s’enviaran als autoris, els quals hauran de revisar-les en els terminis proposats en cada ocasió. En cas de no rebre les correccions dins dels terminis establers, els editors procediran a fer les seves pròpies correccions. En aquesta fase les correccions hauran de ser mínimes i no s’acceptaran modificacions substancials del text, a criteri de l’editor.

Els articles i col·laboracions no seran remunerats. Els autors hauran de signar una cessió de drets i rebran tres exemplars de la revista

 • segueix-nos

 • web mmb

 • subscriu-te!

  al butlletí