Bases

CATALÀ

1. OBJECTE:

El Museu Marítim de Barcelona  amb la col·laboració de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, amb patrocini de Casa del Libro, i la col·laboració d’editorial Planeta, la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, convoquen l’XI Concurs de Microrelats Marítims, amb la voluntat de contribuir al coneixement de la cultura marítima.

 

El concurs està adreçat a qualsevol persona major de 10 anys.

2. CARACTERÍSTIQUES DELS MICRORELATS:

En aquesta edició el concurs s’inspirarà en la tragèdia del petrolier Prestige, i tots els relats hauran de començar amb la següent frase: 13 DE NOVEMBRE DE 2002. S.O.S. Tots els microrelats hauran d’estar inspirats en aquesta temàtica.

 

Els microrelats hauran de tenir una extensió màxima de 150 paraules, i es podran presentar en català o castellà.

 

Els microrelats han de ser obres originals i inèdites

3. PERSONES PARTICIPANTS:

El concurs està obert a qualsevol persona major de 10 anys. S’estableixen tres categories:

 1. Persones nascudes entre els anys 2011-2013
 2. Persones nascudes entre els anys 2008-2010
 3. Persones majors de 16 anys

4. CRITERIS DE VALORACIÓ:

Les persones membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

 1. L’originalitat
 2. La fidelitat a la temàtica proposada
 3. La capacitat d’impacte del relat

5. PROCEDIMENT PER CONCURSAR:

Els relats s’enviaran des del formulari d’inscripció que trobareu al blog www.mmb.cat/blog/microrelats/, a la pestanya PARTICIPA!.

Els microrelats es publicaran al blog www.mmb.cat/blog/microrelats/ en ordre d’arribada. El blog s’anirà actualitzant periòdicament fins a la data límit d’entrega dels microrelats.

Cada participant podrà enviar tants relats com vulgui, però només optarà a un premi.

La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Serà necessari el consentiment dels majors d’edat, que ostentin la tutela dels menors (noms, cognoms i DNI) de catorze anys.

6. TERMINIS:

El termini de presentació dels microrelats serà el comprès entre el 12 de febrer i el 23 d’abril de 2023. L’entrega dels premis als guanyadors tindrà lloc el dia 19 de maig de 2023, al Pailebot Santa Eulàlia (o al Museu Marítim de Barcelona, en cas que no es pugui dur a terme al pailebot).

7. JURAT:

El jurat estarà format per:

 1. Un representant de l’MMB
 2. Un representant de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
 3. Un representant del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
 4. Un representant de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana

El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia 12 de maig de 2023.

S’escolliran tres microrelats guanyadors per a cada categoria.

8. PREMIS:

 1. 1r premi de cada categoria: una sortida de navegació amb una de les embarcacions de la flota de l’MMB (d’una durada aproximada de 3 hores) per a quatre persones, i un e-reader per cortesia de CASA DEL LIBRO.
 2. 2n premi de cada categoria: una sortida de navegació amb una de les embarcacions de la flota de l’MMB (d’una durada aproximada de 3 hores) per a quatre persones, i un lot de llibres.
 3. 3r premi de cada categoria: una sortida de navegació amb una de les embarcacions de la flota de l’MMB (d’una durada aproximada de 3 hores) per a quatre persones.

9. RESERVA DE DRETS D’EXPLOTACIÓ:

Els organitzadors es reserven el dret de fer difusió dels microrelats concursants en qualsevol mitjà amb la llicència Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0), https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/, i la cessió es farà gratuïtament, sense límit de temps i per l’àmbit territorial mundial.

10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, gestió, concessió i lliurament dels premis de la X edició del Concurs de Microrelats Marítims organitzat pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.

 

Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@mmb.cat, des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà.

 

Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

 

Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica del Consorci (mitjançant instància genèrica) https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=b24&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica, o presencialment o per correu al Registre General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, a l’Av. Drassanes, S/N, 08001-Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que l’identifiqui.

 

Pel que fa al guanyador s’ha d’informar que es farà difusió de les seves dades, per la web del Consorci, les xarxes socials, publicacions, llibres, revistes, memòries d’activitats i qualsevol altre mitjà de comunicació pública del Consorci.

11. NORMATIVA D’APLICACIÓ:

En tot el que no es preveuen aquestes bases són d’aplicació les Bases Generals Reguladores de les accions organitzades pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, aprovades per resolució de la direcció general de data 8 de setembre de 2011, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions catalanes, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.


CASTELLANO

1. OBJETO:

El Museo Marítimo de Barcelona con la colaboración de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, con el patrocinio de Casa del Libro, y la colaboración de editorial Planeta, la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona y el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, convocan el XI Concurso de Microrelatos Marítimos, con la voluntad de contribuir al conocimiento de la cultura marítima.

 

El concurso está dirigido a cualquier persona mayor de 10 años.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MICRORRELATOS:

En esta edición el concurso se inspirará en la tragedia del petrolero Prestige, y todos los relatos tendrán que comenzar con la siguiente frase: 13 DE NOVIEMBRE DE 2002. S.O.S. Todos los microrelatos deberán inspirarse en esta temática.

 

Los microrelatos deberán tener una extensión máxima de 150 palabras, y se podrán presentar en catalán o castellano.

 

3. PERSONAS PARTICIPANTES:

El concurso está abierto a cualquier persona mayor de 10 años. Se establecen tres categorías:

 1. Personas nacidas entre los años 2011-2013
 2. Personas nacidas entre los años 2008-2010
 3. Personas mayores de 16 años

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Las personas miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 1. La originalidad
 2. La fidelidad a la temática propuesta
 3. La capacidad de impacto del relato

5. PROCEDIMIENTO PARA CONCURSAR:

Los relatos se enviarán desde el formulario de inscripción que encontrará en el blog www.mmb.cat/blog/microrelats/ en la pestaña PARTICIPA.

Los microrelatos se publicarán en el blog www.mmb.cat/blog/microrelats/ por orden de llegada. El blog se irá actualizando periódicamente hasta la fecha límite de entrega de los microrrelatos.

Cada participante podrá enviar tantos relatos como desee, pero sólo optará a un premio.

La participación en el concurso comporta la aceptación de estas bases. Será necesario el consentimiento de los mayores de edad que ostentan la tutela de los menores (nombres, apellidos y DNI) de 14 años.

6. PLAZOS:

El plazo de presentación de los microrelatos será el comprendido entre el 12 de febrero y el 23 de abril de 2023. La entrega de los premios a los ganadores tendrá lugar el día 19 de mayo de 2023 en el Pailebote Santa Eulalia (o en el Museu Marítim de Barcelona, siempre y cuando no se puede celebrar en el pailebote).

7. JURADO:

El jurado estará formado por:

 • Un representante del MMB
 • Un representante de Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
 • Un representante del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya .
 • Un representante de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana

El veredicto del jurado se dará a conocer el día 12 de mayo de 2023. Se escogerán tres microrrelatos ganadores para cada categoría.

8. PREMIOS:

 1. 1º premio de cada categoría: una salida de navegación en una de las embarcaciones de la flota del MMB (de una duración aproximada de 3 horas) para cuatro personas, y un e-reader, por cortesía de CASA DEL LIBRO.
 2. 2º premio de cada categoría: una salida de navegación en una de las embarcaciones de la flota del MMB (de una duración aproximada de 3 horas) para cuatro personas, y un lote de libros.
 3. 3er. premio de cada categoría: una salida de navegación en una de las embarcaciones de la flota del MMB(de una duración aproximada de 3 horas) para cuatro personas.

9. RESERVA DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN:

Los organizadores se reservan el derecho a difundir los microrrelatos concursantes en cualquier medio con la licencia Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ y la cesión se hará gratuitamente, sin límite de tiempo y para el ámbito territorial mundial.

10. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

De acuerdo con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas por lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de dichos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona tratará los datos facilitados por las personas que presenten la solicitud, con la finalidad de gestionar la solicitud, tramitación, gestión, concesión y entrega de los premios de la X edición del Concurso de Microrelatos Marítimos organizado por el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, basándose en una misión de carácter público y en las obligaciones legales de la responsable, y serán conservados de forma permanente con finalidades de gestión documental y de archivo.

 

Para cualquier consulta o queja relacionadas con el tratamiento de sus datos personales, el Consorci de les Drssanes Reials i Museu Marítim de Barcelona pone a su disposición el buzón dpd@mmb.cat, desde donde la persona Delegada de Protección de Datos le atenderá.

 

Aunque pensamos que por esta vía le habremos podido resolver cualquier aspecto relacionado con su privacidad, si lo estima oportuno puede presentar una reclamación ante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), en http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

 

Puede ejercer el acceso a su información y al resto de derechos, en los términos incluidos en la legislación vigente, a través de la Sede electrónica del Consorci (mediante instancia genérica) https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=b24&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica, o presencialmente o por correo en el Registro General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en la Av. Drassanes, S/N, 08001-Barcelona, en este último caso, adjuntando copia del documento que le identifique.

 

Por lo que respecta al ganador se ha de informar que se hará difusión de sus datos, por el web del Consorci, las redes sociales, publicaciones, libros, revistas, memorias de actividades y cualquier otro medio de comunicación pública del Consorci.

11. NORMATIVA DE APLICACIÓN:

En todo lo no previsto en estas bases son de aplicación las Bases Generales Reguladoras de las acciones organizadas por el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, aprobadas por la resolución de la dirección general de fecha 8 de septiembre de 2011, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones catalanas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Col·laboren