Bases

CATALÀ

1. OBJECTE:

El Museu Marítim de Barcelona amb la col·laboració de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, amb patrocini de Casa del Libro, i la col·laboració de Seix Barral, Espasa, Destino Infantil Juvenil, Planeta, la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, convoquen el VII Concurs de Microrelats Marítims, amb la voluntat de contribuir al coneixement de la cultura marítima.

El concurs està adreçat a qualsevol persona major de 10 anys.

2. CARACTERÍSTIQUES DELS MICRORELATS:

Aquesta edició el concurs gira entorn els Mites de mar:  monstres i sirenes. Tots els microrelats hauran d’estar inspirats en aquesta temàtica, però cada participant serà lliure d’escollir el gènere que preferixi per al seu relat, sempre i quan faci referència al mites de mar.

Els microrelats hauran de tenir una extensió màxima de 150 paraules, i es podran presentar en català o castellà.

Els microrelats han de ser obres originals i inèdites.

3. PERSONES PARTICIPANTS:

El concurs està obert a qualsevol persona major de 10 anys. S’estableixen tres categories:

 1. Persones nascudes entre els anys 2007-2009
 2. Persones nascudes entre els anys 2004-2006
 3. Persones majors de 16 anys

4. CRITERIS DE VALORACIÓ:

Les persones membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

 1. L’originalitat
 2. La fidelitat a la temàtica proposada
 3. La capacitat d’impacte del relat

5. PROCEDIMENT PER CONCURSAR:

Els relats s’enviaran des del formulari d’inscripció que trobareu al blog www.mmb.cat/blog/microrelats, a la pestanya PARTICIPA.

Els microrelats es publicaran al blog www.mmb.cat/blog/microrelats en ordre d’arribada. El blog s’anirà actualitzant periòdicament fins a la data límit d’entrega dels microrelats.

Cada participant podrà enviar tants relats com vulgui, però només optarà a un premi.

La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Serà necessari el consentiment dels majors d’edat, que ostentin la tutela dels menors (noms, cognoms i DNI) de catorze anys.

6. TERMINIS:

El termini de presentació dels microrelats serà el comprès entre l’11 de febrer i el 5 de maig de 2019. L’entrega dels premis als guanyadors tindrà lloc el dia 7 de juny de 2019, al Pailebot Santa Eulàlia (o al Museu Marítim de Barcelona, en cas que no es pugui dur a terme al pailebot).

7. JURAT:

El jurat estarà format per:

 1. Un representant de l’MMB
 2. Un representant de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
 3. Un representant del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia 23 de maig de 2019.

S’escolliran tres microrelats guanyadors per a cada categoria.

8. PREMIS:

 1. 1r premi de cada categoria: una sortida de navegació amb una de les embarcacions de la flota de l’MMB (d’una durada aproximada de 3 hores) per a quatre persones, i un e-reader per cortesia de CASA DEL LIBRO.
 2. 2n premi de cada categoria: una sortida de navegació amb una de les embarcacions de la flota de l’MMB (d’una durada aproximada de 3 hores) per a quatre persones, i un lot de llibres.
 3. 3r premi de cada categoria: una sortida de navegació amb una de les embarcacions de la flota de l’MMB (d’una durada aproximada de 3 hores) per a quatre persones.

9. RESERVA DE DRETS DE REPRODUCCIÓ:

Els organitzadors es reserven el dret de fer difusió dels microrelats concursants en qualsevol mitjà amb la llicència Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0), https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/, i la cessió es farà gratuïtament, sense límit de temps i per l’àmbit territorial mundial.

10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Les dades de caràcter personal que les persones participants comuniquin al MMB per participar en aquest concurs es recolliran i seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, i seran incloses en els tractaments de què és responsable el CDRMMB les quals seran objecte de tractament exclusivament per a la gestió i difusió d’aquests microrelats i per al temps estrictament necessari per al seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat i l’interès públic o exercici de poders públics.

Per a l’execució de les prestacions derivades d’aquest concurs no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu les persones que hi participen no podran accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa.

Pel que fa al guanyador s’ha d’informar que es farà difusió de les seves dades, per la web del Consorci, les xarxes socials, publicacions, llibres, revistes, memòries d’activitats i qualsevol altre mitjà de comunicació pública del Consorci.

11. NORMATIVA D’APLICACIÓ:

En tot el que no es preveuen aquestes bases són d’aplicació les Bases Generals Reguladores de les accions organitzades pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, aprovades per resolució de la direcció general de data 8 de setembre de 2011, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions catalanes, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.


CASTELLANO

1. OBJETO:

El Museo Marítimo de Barcelona con la colaboración de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, con el patrocinio de Casa del Libro, y la colaboración de Seix Barral, Espasa, Destino Infantil Juvenil, Planetala Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona y el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, convocan el VII Concurso de Microrelatos Marítimos, con la voluntad de contribuir al conocimiento de la cultura marítima.

El concurso está dirigido a cualquier persona mayor de 10 años.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MICRORRELATOS:

En esta edición el concurso gira en torno los Mitos de mar: monstruos y sirenas. Todos los microrelatos deberán inspirarse en esta temática, pero cada participante tendrá libertad para escoger el género que prefiera para su relato, siempre y cuando haga referencia a los mitos del mar.

Los microrrelatos deberán tener una extensión máxima de 150 palabras, y se podrán presentar en catalán o castellano.

Los microrrelatos deben ser obras originales e inéditas.

3. PERSONAS PARTICIPANTES:

El concurso está abierto a cualquier persona mayor de 10 años. Se establecen tres categorías:

 1. Personas nacidas entre los años 2007-2009
 2. Personas nacidas entre los años 2004-2006
 3. Personas mayores de 16 años

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Las personas miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 1. La originalidad
 2. La fidelidad a la temática propuesta
 3. La capacidad de impacto del relato

5. PROCEDIMIENTO PARA CONCURSAR:

Los relatos se enviarán desde el formulario de inscripción que encontrará en el blog www.mmb.cat/blog/microrelats en la pestaña PARTICIPA.

Los microrelatos se publicarán en el blog www.mmb.cat/blog/microrelats por orden de llegada. El blog se irá actualizando periódicamente hasta la fecha límite de entrega de los microrrelatos.

Cada participante podrá enviar tantos relatos como desee, pero sólo optará a un premio.

La participación en el concurso comporta la aceptación de estas bases. Será necesario el consentimiento de los mayores de edad que ostentan la tutela de los menores (nombres, apellidos y DNI) de 14 años.

6. PLAZOS:

El plazo de presentación de los microrrelatos será el comprendido entre el 11 de febrero y el 5 de mayo de 2019. La entrega de los premios a los ganadores tendrá lugar el día 7 de junio de 2019 en el pailebote Santa Eulàlia (o en el Museu Marítim de Barcelona, siempre y cuando no se pueda celebrar en el pailebote).

7. JURADO:

El jurado estará formado por:

 • Un representante del MMB
 • Un representante de Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
 • Un representante del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya .

El veredicto del jurado se dará a conocer el día 23 de mayo de 2019. Se escogerán tres microrrelatos ganadores para cada categoría.

8. PREMIOS:

 1. 1º premio de cada categoría: una salida de navegación en una de las embarcaciones de la flota del MMB (de una duración aproximada de 3 horas) para cuatro personas, y un e-reader, por cortesía de CASA DEL LIBRO.
 2. 2º premio de cada categoría: una salida de navegación en una de las embarcaciones de la flota del MMB (de una duración aproximada de 3 horas) para cuatro personas, y un lote de libros.
 3. 3er. premio de cada categoría: una salida de navegación en una de las embarcaciones de la flota del MMB(de una duración aproximada de 3 horas) para cuatro personas.

9. RESERVA DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN:

Los organizadores se reservan el derecho a difundir los microrrelatos concursantes en cualquier medio con la licencia Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ y la cesión se hará gratuitamente, sin límite de tiempo y para el ámbito territorial mundial.

10. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

Los datos de carácter personal que las personas participantes comuniquen al MMB para participar en este concurso se recogerán y serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament y del Consell, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y serán incluidos en los tratamientos de los que es responsable el CDRMMB, los cuales serán objeto de tratamiento exclusivamente para la gestión y difusión de estos microrelatos y durante el tiempo estrictamente necesario para su cumplimiento, siempre que una ley no disponga lo contrario, y únicamente serán cedidos con su consentimiento o si lo autoriza una ley. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado y el interés público o ejercicio de poderes públicos.

Para la ejecución de las prestaciones derivadas de este concurso no se prevé ningún tratamiento de datos. Por este motivo las personas que participen no podrán acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes que contengan datos de carácter personal sin autorización expresa.

En cuanto al ganador, se informa que se hará difusión de sus datos, por la web del Consorci, las redes sociales, publicaciones, libros, revistas, memorias de actividades y cualquier otro medio de comunicación pública del Consorci.

11. NORMATIVA DE APLICACIÓN:

En todo lo no previsto en estas bases son de aplicación las Bases Generales Reguladoras de las acciones organizadas por el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, aprobadas por la resolución de la dirección general de fecha 8 de septiembre de 2011, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones catalanas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

mmb microrelats

El mar t’inspira?
Envian’s el teu relat!

PARTICIPA!

Col·laboren