Etilico

Conjunt de coneixements de càrrega i taxes portuàries del buc de Panamà, Etilico

Cavall Fort

Plànol general, abans de reforma. Escala 1:50.

[Còpia de l’àpoca atorgada per Gabriel Valls, sotsbatlle de Barcelona, a favor de Joan Miquel, [Bernat Coromines], Bernat Ribes, Andreu lo Sard i Pere Serragessa, macips de ribera i procuradors d’enguany del present ofici]

L’atorgant reconeix haver rebut en diversos terminis 15 florins d’or d’Aragó que es devien en virtut de certs capítols acordats entre ell i els predecessors dels dits macips. Instrument autoritzat per Antoni de Mas, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Rosa

Plànol de formes. Escala 1:25.