Acords de participació en els Talleres Este

Acta dels acords presos per Juan Abad Adell i Italo Fovanna Razzoni. Es tracta de diverses còpies, còpies en paper de carta i esborrany preparatiu del mateix document. Cap d’ells està signat.

Correspondència d’entrada

Comunicats del Colegio Sindical Nacional de Agentes de seguros i del Colegio Povincial Sindical de Agentes de Seguros i altres

Registre de rebuts naviliers i vitalicis

Llista dels assegurats que inclou -a més de la denominació de l’empresa i l’assegurat- el número de pòlissa, el ram, el venciment, la prima neta, la comissió, la prima total i el líquid. Hi ha algunes anotacions manuscrites.

Factures companyies

Detall de les pòlisses realitzades a cada empresa i el detall de les operacions realitzades a cadascuna.

Correspondència pendent de contestació

Correspondència d’entrada sobre malaltia d’un individu, nomenament d’agent per part de la Compañía Hispano Americana de Seguros y Reaseguros i factura de ferroxin.

Relació de cobraments per client

Comprèn diverses companyies: S.A.C.S., S.A.M.C.A., Condeminas, Hispania, Compañía Internacional de Seguros S.A., Previsión Española, F.I.A.T.C., Assicurazioni Generali i La Previsión Nacional.

Assegurances tèxtils

Criteris de les assegurances. Títol original de la carpeta: “Consorcio Industriales Téxtiles Algodoneros”.

Factures companyies

Detall de les pòlisses realitzades a cada empresa i el detall de les operacions realitzades a cadascuna.

Llibre de control del cobrament de les pòlisses, per client

Relació dels pagaments que abona cada client mensualment. Detalla el número de pòlissa, el tipus, el capital, la prima neta, les despeses, comissions… L’índex alfabètic adjunt al principi s’ha perdut, tan sols en queden les cobertes.