Participa!

El XI Concurs de Microrelats Marítims començarà el 12 de febrer de 2023.

El seu navegador web no és compatible amb aquesta pàgina.
Sisplau, actualitzi el seu navegador web.

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ / FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

  *Obligatori / Obligatorio
  • Aquest serà el nom que es mostrarà quan el relat es publiqui / Este será el nombre que se mostrará cuando el relato se publique  • Consentiment pare/mare/tutor: Nom, cognoms i DNI / Consentimiento padre/ madre/tutor: Nombre, apellidos, DNI

   Omplir únicament en cas de ser menor de 14 anys / Rellenar únicamente en caso de ser menor de 14 años  D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantía dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part de Consorci dels Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (CDRMMB), amb la finalitat de donar resposta a les seves comunicacions I difondre les activitats i serveis que ofereix el CDRMMB, tal i com es reflecteix en els seus Estatuts, i amb la intenció de facilitar la participació activa de la ciutadania en les diferents activitats programades. La base legal del tractament de les seves dades és l’exercici d’una missió realitzada en interés públic, el desenvolupament de mesures contractuals i precontractuals, el compliment d’obligacions legals i el seu consentiment. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça protecciodades@mmb.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@mmb.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte per imperatiu legal (si hi ha cessions, indicar-ho junt amb la seva finalitat). Preguem comuniqui de forma inmediata a protecciodades@mmb.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb el fi que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

  De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), los datos personales recogidos en el presente formulario serán objeto de tratamiento por parte de Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (CDRMMB), con el fin de dar respuesta a sus comunicaciones y difundir las actividades y servicios que ofrece el CDRMMB, tal y cómo se refleja en sus Estatutos, y con la intención de facilitar la participación activa de la ciudadanía en las diferentes actividades programadas. La base legal del tratamiento de sus datos es el ejercicio de una misión realizada en interés público, el desarrollo de medidas contractuales y precontractuales, el cumplimiento de obligaciones legales y su consentimiento. Se podrán ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, portabilidad o limitación mediante correo electrónico a la dirección protecciodades@mmb.cat. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a la dirección dpd@mmb.cat. En todo caso, los interesados tienen el derecho de presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Los datos personales proporcionados se conservarán por el periodo legal o contractualmente previsto, o mientras se mantenga el consentimiento del interesado. No se hará cesión de los datos recogidos, excepto por imperativo legal (si hay cesiones, indicarlo junto con su finalidad). Rogamos comunique de forma inmediata a protecciodades@mmb.cat cualquier cambio o modificación que se produzca en relación a los datos que nos ha proporcionado, con el fin de que estos respondan con veracidad a su situación personal en todo momento.

  mmb microrelats

  El mar t’inspira?
  Envian’s el teu relat!

  PARTICIPA!

  Col·laboren